SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/002 | 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Intézmény logo

KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálattal kapcsolatos információk, dokumentumok kezelése

Az érettségi vizsgára jelentkezés egyik feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Az 50 órát lehetőleg arányosan elosztva célszerű teljesíteni a 9-11. évfolyamokon.

A közösségi szolgálathoz kapcsolódó törvényi háttér ide kattintva tekinthető meg.

Minden tanév elején a bejövő 9. évfolyamosok tanulói és szülei részére felkészítő tájékoztatást tartunk a közösségi szolgálatról, a szolgálat teljesítésének a feltételeiről és módjáról. A tájékoztatásról szóló prezentáció  ide kattintva tekinthető meg.  
A továbbiakban a közösségi szolgálat pedagógiai feldolgozása, a záró foglalkozások megszervezése és az adminisztráció az osztályfőnök feladata.

A tanuló által kitöltött jelentkezési lapot és a tanuló által vezetett közösségi szolgálati naplót az osztályfőnök tárolja a tanulmányok alatt.
Ha a tanuló közösségi szolgálatra megy, akkor elkéri az osztályfőnöktől a szolgálati naplót és ez idő alatt annak épségéért és megőrzéséért a tanuló felel. A szolgálat teljesítése után a tanuló legkésőbb 1 héten belül visszaadja a naplót az osztályfőnökének, aki az osztálynaplóba is bejegyzi a teljesített óraszámot.

A közösségi szolgálat teljesítését az együttműködési megállapodással rendelkező fogadó szervezet a szolgálati naplóban, vagy napló hiányában egy külön lapon is leigazolhatja. Az utóbbi esetben az igazolás alapján az iskola igazgató-helyettese írja alá és pecsételi le a naplót.

Az osztályfőnök minden tanév végén összesíti a tanuló által teljesített közösségi szolgálat óráit és ezt bejegyzi a törzslapra és a bizonyítványba is. A nyáron teljesített órákat már csak a következő tanévnél adminisztrálja.

Ha a tanuló a közösségi szolgálati naplót elveszítette írásban kérhet engedélyt egy új napló megvételére. Az elveszett igazolások pótlásáról a tanuló gondoskodik.

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

Az érettségi vizsgára jelentkezéskor az osztályfőnök leadja a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentációt az igazgató-helyettesnek. A leadott dokumentációt az irattárban 5 évig kell őrizni.

Fogalmak

 • Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ): a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása a jogszabályban meghatározott hét területen.

 • Kísérés: partneri viszonyon alapuló cselekvésforma: diákok fizikai vagy lelki segítése, támogatása a pedagógus részéről, amelynek keretében a diákok egyénileg vagy csoportban - pedagógus/pedagógusok koordinálásával - saját tevékenységeikre reflektálhatnak.

 • Koordináló pedagógus: az iskola igazgatója által az IKSZ megszervezésére felkért pedagógus, aki a működtetéssel és tevékenységekkel kapcsolatos feladatokért felel.

 • Küldő oktatási intézmény: az az iskola, ahol a közösségi szolgálat keretében érintett diák tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és amely megszervezi a diák számára az IKSZ keretében végezhető tevékenységeket.

 • Kontaktóra: a diáknak az IKSZ-en belüli, közvetlenül a tevékenységre fordított és teljesített ideje. A kontaktóra minimum 40 óra, melyhez legfeljebb 5 óra felkészítés és 5 óra lezárás társul. A tevékenységek jellegéből adódóan az utóbbiak is szükség szerint, arányosan vannak elosztva az érintett tanévekre.

 • Ellátott, segített személy: az a személy, akit a diák az IKSZ során segítő jellegű tevékenységeivel elsősorban támogat. 

 • Fogadó szervezet, fogadóintézmény: az az intézmény, szervezet, ahol a diák a közösségi szolgálatot teljesíti. A szolgálat teljesítése iskolán, intézményen belül, civil vagy nonprofit szervezetnél, állami intézménynél, illetve magánszemélynél is szervezhető; utóbbi esetben az iskola, egy ernyőszervezet vagy egy egyéb koordináló szervezet lehet a fogadóintézmény. 

Alapelvek


A helyi közösség erősítése: A közösségi szolgálat során végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely(ek) a helyi közösség javát szolgálják, és amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen környezetében - esetleg néhány kilométeres körzetében -, vagy a tanuló lakóhelyén, vagy annak közvetlen környezetében valósulnak meg.

Szabad választás elve: A diákok - a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján - maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az iskola által megszervezett vagy a maguk által javasolt, az iskola által pedig elfogadott tevékenységek közül.  

Anyagi érdektől függetlenség elve: Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a felek (pedagógus, intézmény, fogadó szervezet, magánszemély, diák, szülő) anyagi érdeke a programban nem merülhet fel, a tanulók tevékenysége nem jutathat senkit ilyen jellegű előnyhöz, haszonhoz.

Szervezett keretek közöttiség elve: A középiskola feladata és felelőssége az iskolai közösségi szolgálat szervezése és koordinálása, ezért előírás, hogy csak az iskola szervezésében lehet az elszámolható tevékenységet végezni. A diáknak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell az erre jogosult iskolai személy, a feladat felelősének és szüleinek jóváhagyásával.

Kettős cél elve: A tevékenységek során egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia-alapú tanulásnak megvalósulnia. A közösségi szolgálat megvalósulásához szükséges egyfajta tanulási folyamat jelenléte is.

Kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló személy - lehetőségeihez mérten -aktívan bevonódik a programba. A kölcsönösség megélésére a felkészítés során kell érzékennyé tenni a diákokat, így elősegítve, hogy a diák nyitott és elfogadó legyen azzal a személlyel, akivel kapcsolatba lép.

Közvetlenség elve: A közösségi szolgálat során nem a szervezetet, hanem közvetlenül a szervezet célcsoportját szolgáló tevékenységet kell végezni. A segítő (diák) és a segítségre szoruló között személyközi együttműködés, partnerség jön létre, ami a személyek közötti valódi kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, amely alkalmas a személyiségformálásra, az önismeret fejlesztésére.

Együttműködés elve: Az iskolában vagy a fogadó szervezetnél a közösségi szolgálat kapcsán partneri viszony alakul ki az összes érintett között, nem jelenhet meg alá-fölérendeltség sem a pedagógus-diák, sem a fogadó szervezet-diák, sem az ellátott, segített személy-diák viszonyában. 

Arányosság elve: A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, amelynek tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként is végzett feladat (pl. diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érintő) önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó többletfeladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra részeként. 

Változatosság elve: Az alapvető pedagógia cél szempontjából fontos, hogy több területen (pl. három) és rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épülve végezze a diák ún. kontaktóra (min. 40 óra) feladatait.

Fenntarthatóság elve: Lehetőleg olyan tevékenységekben vegyenek részt a diákok, amelyek hosszútávon fenntarthatók, valamint a további évfolyamok és az ellátottak számára is előnyösek.

Részrehajlás-ellenesség: A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén nem végezhet közösségi szolgálatot. A nagyszülők, segítségre szoruló rokonok, közeli hozzátartozók látogatása önmagában érték, de nem számolható el az IKSZ részeként.

  Együttműködési megállapodás minta

Letöltés

  Tanulói jelentkezési lap

Letöltés

  Szülői nyilatkozat

Letöltés

  IKSZ külív

Letöltés

  IKSZ belív napló

Letöltés

  Közösségi szolgálat prezentáció

Letöltés

  Törvényi háttér a közösségi szolgálathoz

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola

7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Telefon: +36-30-827-8721

E-mail: epitoipari034173@gmail.com

OM azonosító: 203027/002


2024KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola